Archive for the ‘biznesowy świat’ Category

Na czym polega fenomen SKOK?

Wiele osób korzysta z usług SKOK-ów. Czym one właściwie są? Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe to instytucje parabankowe. W rozumieniu prawa nie działają one podstawie prawa bankowego, tylko spółdzielczego. Dzięki temu SKOK nie podlega nadzorowi i kontroli instytucji, które dyszą na karku bankom z krwi i kości. Te instytucje prowadzą działalność o charakterze non profit, która polega […]

Wielkopolski Bank Spółdzielczy

Jedną z instytucji w polskich sektorze finansowym jest neoBank. Jego pełna nazwa to Wielkopolski Bank Spółdzielczy. Pod reklamowym mianem neoBanku firma działa dopiero od 2008 roku. Wcześniej dotyczyło ono jedynie usług elektronicznych. Natomiast niedawno instytucja zaczęła kreować swój wizerunek banku nowoczesnego, któremu warto powierzyć swoje pieniądze. Firma neoBank posiada obecnie sieć ponad 50 oddziałów na […]

Gwarancja płynności polskich finansów

Bankowy Fundusz Gwarancyjny to osoba prawna powołana na mocy ustaw z dnia 14 grudnia 1994 roku. Jego misją jest możliwość działania na rzecz bezpieczeństwa i stabilności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Ponadto BFG dba o wzrost zaufania klientów do polskiego systemu finansowego. Instytucja zarządza gwarantowaniem depozytów w Polsce. Ustawodawca przy powołaniu Funduszy ustalił określone zasady […]

Nadzór nad rynkiem finansowym

Komisja Nadzoru Finansowego to jeden z bardzo istotnych elementów polskiego systemu bankowego. Do jej zadań należy sprawowanie nadzoru nad sektorem finansowym, a także rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym i emerytalnym. Ponadto KNF nadzoruje działalność różnych instytucji płatniczych i biur usług płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego i sektora kas spółdzielczych. Komisja podejmuje różne aktywności w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania […]

Bieżąca analiza rynku kredytowego

W II kwartale 2013 roku banki ankietowane przez organy NBP zapowiedziały zaostrzenie kryteriów udzielania długoterminowych kredytów na potrzeby przedsiębiorców. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw podjęcie takich działań zdeklarowało 18% instytucji, natomiast w przypadku dużych przedsiębiorstw – 13%. Natomiast polityka kredytowa w przypadku pożyczek krótkoterminowych nie uległa szczególnym zmianom, które miałyby znaczący wpływ na politykę […]

Czym zajmuje się Narodowy Bank Polski?

Narodowy Bank Polski to bank centralny w systemie bankowym Rzeczpospolitej Polskiej, który na mocy aktów prawnych jest niezależny od podmiotów finansowych i rządowych. W polskiej strukturze pełni on trzy podstawowe funkcję: emisyjną, banku banków i centrum narodowej bankowości. Organami NBP są: Prezes, Rada Polityki Pieniężnej i Zarząd. Główne obszary działalności instytucji to: prowadzenie polityki pieniężnej, […]

System bankowy w Polsce i jego przemiany

Bankowość i pierwowzór systemu bankowego wywodzą się jeszcze z Włoch sprzed kilku wieków. Już średniowieczni wekslarze świadczyli usługi w bankowym stylu. Tradycja polskiej bankowości sięga początku XIX wieku. Jednak wskutek zaborów narodowa, typowo polska bankowość nie mogła się rozwinąć. Przeważnie zaborcy podejmowali różne działania w tej dziedzinie na polskich ziemiach, oczywiście dla swojej wygody. Już […]

Na czym polega bankowość inwestycyjna?

Bankowość inwestycyjna to szerokie i trudne do jednoznacznego sprecyzowania pojęcie. Obejmuje ona przede wszystkim działania banków inwestycyjnych. Obecnie na rynku jest bardzo trudno wytyczyć jednoznaczną i zrozumiałą granicę między bankowością tradycyjną a inwestycyjną. Banki stają się coraz bardziej uniwersalne i często do swojej podstawowej oferty proponują klientowi dodatkową usługę. Jeżeli wchodzi ona w zakres bankowości […]

Ryzyko płynności i operacyjne

Wśród rodzajów ryzyka bankowego znajduje się także zagrożenie płynności. Pojawia się ono wtedy, gdy aktywa płynne są niewystarczające, aby móc uregulować bieżące zobowiązania banku w wymaganym terminie. To ryzyko może mieć bardzo negatywne skutki dla działalności bankowej, dlatego instytucje starają się na bieżąco sporządzać bardzo szczegółowe raporty płynnościowe. Ponadto bank utrzymuje taką strukturę aktywów i […]

Ryzyko stopy procentowej i walutowe

Ryzyko stopy procentowej wynika z różnic między oprocentowaniami aktywów i pasywów. Oznacza ono możliwość negatywnego wpływu zmian rynkowej stopy procentowej na sytuację finansową banku. Można wyróżnić ryzyko związane z pozycjami w bilansie o stałej stopie procentowej lub z pozycjami o zmiennym poziomie oprocentowania. Do typu ze stałym oprocentowaniem zalicza się również ryzyko związane z papierami […]